Zásobníky plynu nově vlastní stát

Energetika

Zásobníky zemního plynu jsou klíčovou součástí páteřní energetické infrastruktury.

22. 9. 2023
Zásobníky plynu nově vlastní stát
Zásobníky

Podzemní zásobníky ve správě společnosti RWE Gas Storage CZ byly za částku 360 milionů EUR (8,7 miliard Kč) i s celou společností zakoupeny státním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS. Subjekt vzniklý touto akvizicí byl zapsán do obchodního rejstříku jako Gas Storage CZ. Nákup RWE Gas Storage CZ vláda schválila 23. srpna, 15. září vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚHOS souhlasné stanovisko a 18. září zástupci obou stran podepsali převodní listinu.

Zásobníky, jejich typy a parametry

Podzemní zásobníky zemního plynu podléhají evropské normě pro zařízení určená pro zásobování zemním plynem (ČSN EN 1918), která upravuje veškeré povrchové i podpovrchové vybavení potřebné pro skladování plynu. Všechny podzemní plynové zásobníky jsou vybaveny zařízením umožňujícím jak vtláčení tak i následnou těžbu uskladněného plynu.

Proto se kromě objemu plynu, jaký jsou zásobníky schopny pojmout, udává také vtláčecí resp. těžební výkon. Vtláčení začíná tradičně po ukončení topné sezóny, tedy zjara a především v létě. V zimních měsících se plyn naopak těží a posílá prostřednictvím plynovodní sítě odběratelům. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU mají členské státy EU povinnost naplnit zásobníky plynu do 1. listopadu 2023 minimálně na 90 % jejich kapacity.

Jako zásobníky zemního plynu mohou sloužit prostory vzniklé přírodními procesy nebo těžbou v geologicky neprostupných vrstvách. Nejčastěji to bývají vytěžená ložiska přírodních surovin a zásobníky v zásadě dělíme na porézní a kavernové.

Porézní zásobníky jsou situované nejčastěji v bývalých ložiscích ropy nebo i samotného zemního plynu. Plyn se zde ukládá do pórů a trhlin v pevných horninách, kde se původně již nacházel. Specifickým druhem porézního zásobníku je tzv. aquifer neboli zásobník spodní vody. Po zatlačení vody hlouběji do podzemí lze vzniklý prostor vyplnit zemním plynem. Kavernové zásobníky vznikají ve vytěžených solných nebo uhelných dolech a umožňují snadnější řízení provozu vtláčení nebo těžby a zpravidla mívají i vyšší vtláčecí a těžební výkon.

Zásobníky Gas Storage CZ mají následující charakteristiky:Zásobníky

Energetická bezpečnost

Zásobníky zemního plynu ve vlastnictví státu zvyšují míru jistoty dodávky koncovým spotřebitelům. Už vloni stát využil princip „use it or lose it“, tedy „používej, nebo ztrácíš“, který zavedla novela energetického zákona podepsaná tehdejším prezidentem Zemanem v červnu 2022, a zamluvenou kapacitu firmám odebíral, pokud zásobníky skutečně v požadovaném minimálním množství nezačaly naplňovat. Jen v srpnu 2022 tento nástroj použil proti 13 subjektům.

Zakoupené zásobníky disponují celkovým provozním objemem 2,7 miliard zemního plynu, což představuje přibližně 36 procent celkové roční spotřeby České republiky a zajistily by dostatek plynu na běžné tři zimní měsíce. Premiér Petr Fiala uvedl aktuální rozhodnutí do širšího kontextu: „Energetická bezpečnost je pro moji vládu prioritou, zařadil jsem ji i mezi šest nejdůležitějších strategických investic, které jsou naprosto zásadní pro restart Česka.

V minulém roce se nám podařilo získat kapacitu terminálů na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Emshavenu, nakoupili jsme plyn do zásobníků a jednáme o výstavbě nových plynovodů, které by fungovaly jako další zdroj energie pro české občany a firmy.

Nákup zásobníků plynu a zajištění jejich úplné kontroly ze strany státu je dalším konkrétním krokem v našem úsilí. Pro vnitrozemské státy, jako je Česko, je přímý vliv na energetickou kritickou infrastrukturu naprosto klíčový.“

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síklea ve svém vyjádření připomněl, jak ruský Gazprom v roce 2021 zneužil plynové zásobníky k nátlaku na trh, když si rezervoval kapacitu, kterou následně nenaplnil, navíc začal omezovat dodávky a Evropa vstupovala do topné sezóny v obavách z nedostatku plynu. „Bývali jsme až příliš zranitelní proti agresorovi zneužívajícímu energetiku jako zbraň proti našemu státu, našim občanům, našim firmám. To už se nesmí opakovat. Že jde o dobrou investici nejen z hlediska energetické bezpečnosti České republiky, ale také z hlediska ekonomických ukazatelů, nám potvrdily i dvě nadnárodní finanční instituce.“  Návratnost se očekává do 10 let, což je v oboru standardní časový horizont.

Principy fungování nově vzniklého subjektu přiblížil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák: „ČEPS bude ve společnosti Gas Storage CZ vykonávat svá akcionářská práva. Naším cílem je v maximální možné míře zachovat kontinuitu všech dosavadních procesů a plynulý chod firmy. Vzhledem k tomu, že ve společnosti zůstává 250 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců včetně řídících pracovníků, jsem přesvědčen, že se nám tohoto cíle společně podaří úspěšně dosáhnout.“

Z několika zdrojů je potvrzen rovněž zájem státní společnosti ČEPS o plynárenské firmy Net4Gas a GasNet, které zajišťují tranzit zemního plynu přes Českou republiku, resp. přepravu a dodávky plynu po Česku. Spolu se zásobníky plynu by tak stát měl pod kontrolou i rozvodné sítě pro elektřinu i plyn. Vláda se možná nevzdala úvah o vniku státního obchodníka s energiemi…


Nejnovější články