Složení zemního plynu: Můžete poznat jeho kvalitu?

Energetika

Většina z nás si fungování domácnosti bez zemního plynu už dnes nedovede představit. Víte ale jaké má takový plyn složení? A dokážete vůbec jako běžný spotřebitel poznat jeho kvalitu?

24. 10. 2019
Složení zemního plynu: Můžete poznat jeho kvalitu?

Přípojky na zemní plyn jsou dnes k dispozici už ve většině měst České republiky. Fungování bez této komodity je tak v dnešní době pro mnohé už skoro nepředstavitelné. Zemní plyn můžeme využít k ohřevu vody či jako zdroj tepla pro vytápění našich domovů. S využitím plynu se však nesetkáváme jen doma, ale i v dopravě, kdy zemní plyn slouží jako pohonná hmota pro vozidla. Zemní plyn má zkrátka mnoho podob využití a navíc je prý jeho spotřeba daleko ekologičtější a ekonomičtější než např. u uhlí. Pamatujete si ještě ze školy a z hodin chemie, z jakých hlavních složek se zemní plyn skládá?

Čtyři hlavní složky zemního plynu

Zemní plyn má celkem čtyři hlavní složky a těmi jsou methan, ethan, propan a butan. Největší zastoupení z těchto složek má methan, a to většinou kolem 90%. Zemní plyn může pak ještě kromě těchto čtyř plynů obsahovat i stopy dalších chemických prvků jako je sirovodík, oxid uhličitý nebo třeba kyslík či dusík. Podle toho, kolik procent methanu plyn obsahuje, se dělí zemní plyn na L (low – plyn s nižším obsahem methanu) a plyn H (high – plyn s vyšším obsahem methanu). S procentuálním zastoupením methanu v zemním plynu souvisí i jeho výhřevnost, která se s vyšším zastoupením methanu zvyšuje. A tady samozřejmě narážíme i na kvalitu plynu. Dá se říci, že čím více methanu zemní plyn obsahuje, tím je kvalitnější. Níže je příklad složení zemního plynu v jednotlivých zemích.

Složky zemního plynu

Alžírsko

Nizozemsko

Norsko

Methan

86,90%

81,31%

85,80%

Ethan

9,0%

2,85%

8,49%

Propan

2,60%

0,37%

2,30%

Butan

1,20%

0,14%

0,70%

Ostatní

0,30%

15,33%

2,71%

Tabulka č. 1 – Příklad složení zemního plynu. Zdroj: FÍK, Josef. Zemní plyn: tabulky, diagramy, rovnice, výpočty, výpočtové pravítko. 1. vyd. Praha: Agentura ČSTZ, 2006, 355 s. ISBN 80-86028-22-4.

Kde se zemní plyn bere?

Zemní plyn se podobně jako ropa těží. Dokonce jeho ložiska najdeme právě v blízkosti ropy nebo také v blízkosti ložisek uhlí. Stejně jako ropa je do České republiky přiváděná ropovodem, je i logistika okolo plynu zajišťována potrubím – tzv. plynovodem. Do České republiky aktuálně proudí plyn ze dvou těžebních lokalit. Většina zemního plynu k nám proudí stejně jako ropa z Ruska a v menší části se k nám plyn dostává i z Norska. Právě informace, z jakých ložisek plyn pochází a kde se těží, je důležitá, protože ovlivňuje zastoupení methanu v plynu a tím i jeho kvalitu.

Jak kvalitu plynu, který je dodává do České republiky hodnotí sám Energetický regulační úřad? “Z pohledu ERÚ není v otázce kvality zemního plynu podstatné ložisko, ze kterého pochází, ale to, zda zemní plyn splňuje požadavky dané legislativou, tedy zda je spotřebiteli dodáván plyn v požadované kvalitě. Doplníme, že měření zemního plynu je prováděno již při jeho vstupu do České republiky,” uvádí zástupce ERÚ Michal Kebort a k otázce, zda se norský plyn liší v kvalitě od toho ruského, dodává: “Ano, chemické složení zemního plynu se liší dle ložiska (rozdílný není jen „ruský“ nebo „norský“ zemní plyn), platí však výše řečené, dodávaný plyn musí vždy odpovídat stanoveným normám.”

Vyšší cena za plyn neznamená vyšší kvalitu

Poznáte kvalitu zemního plynu ve vaší domácnosti?

Teď když máme lepší představu o tom, z čeho se plyn skládá, můžeme se zaměřit na jeho kvalitu neboli jakost. Kvalita plynu se ověřuje hned několikrát, a to zejména na mezistátních hranicích, kterých je v Česku několik. Nesleduje se však jen na tzv. hraničních bodech, ale i na několika dalších místech (uzlech) v celé České republice.

Sledováním kvality zemního plynu se v České republice zabývá Energetický regulační úřad, který mimojiné vydává i cenová a regulační opatření v oblasti obchodování se zemním plynem. Právě tento úřad kontroluje to, aby se k vám dostal právě takový zemní plyn, který přesně odpovídá normám a legislativě. “Podmínky měření zemního plynu (vč. dotazované jakosti) definuje vyhláška č. 108/2011 Sb. kterou stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu,” uvádí Kebort.

Vzhledem k tomu, že plyn se k nám proudí převážně z Ruska a jedná se o jeden a ten samý zemní plyn, je nemožné, aby měl váš soused kvalitnější zemní plyn než vy. Jakost zemního plynu se projeví zejména na výhřevnosti a spalném teple a vy ji jako běžný spotřebitel jen těžko poznáte. Mírně se kvalita zemního plynu může lišit např. u plynu, který delší dobu zůstává v zásobníku, nicméně znovu je potřeba říci, že jako spotřebitel tento fakt nepoznáte.

Pokud by vás tato problematika zajímala více do hloubky nebo třeba máte pocit, že váš plyn má menší nebo pomalejší výhřevnost než jindy, můžete se obrátit přímo na Energetický regulační úřad, který se zabývá i ochranou spotřebitele. Vaše první kroky by však měly vést k vašemu dodavateli, který je povinen vám veškerá technická specifika okolo zemního plynu sdělit. Informace o jakosti zemního plynu a jejím určování a zkoušení najdete také ve speciální technické normě ČSN EN ISO 1368, kterou si můžete zakoupit on-line.

Dodavatelů plynu je v naší zemi několik a většinou máte na výběr jakého si zvolíte.

Vyšší cena za plyn neznamená vyšší kvalitu

Dá se tedy říci, že kvalitu zemního plynu si bohužel jako spotřebitel vybrat nemůžete a nijak ji ani neovlivníte. Zato dodavatele plynu ano. I přestože se do všech domácností dostává jeden a ten samý plyn, jeho cena se liší v závislosti na dodavateli. Dodavatelů plynu je v naší zemi několik a většinou máte na výběr jakého si zvolíte.


Nejnovější články