Aby plynový kotel fungoval bezpečně

Energetika Domácnost Vytápění

Plynová zařízení při nesprávném fungování představují riziko.

24. 11. 2022
Aby plynový kotel fungoval bezpečně

Plynový kotel je za standardních podmínek při běžném provozu naprosto bezpečný. Podobně jako ostatní plynové spotřebiče ale může za jistých okolností, zejména při úniku plynu, ohrožovat majetek i lidské životy. Zemní plyn je sice netoxický, ale třaskavý a ve vyšších koncentracích stačí málo a může dojít k jeho výbuchu. Proto je naprosto nezbytná pravidelná kontrola a údržba všech plynových zařízení.

V současné době prudkého růstu cen zemního plynu řada lidí uvažuje o změně způsobu vytápění, mnozí se rozhodli pro tepelné čerpadlo kombinované s vlastní fotovoltaickou elektrárnou a ti šťastnější už stihli i jejich instalaci. Sousta z těch, kteří z nejrůznějších důvodů u vytápění plynem zůstávají, teď řeší hlavně to, zda svůj plynový kotel vůbec „uživí“ a možná si chtějí ušetřit investici do jeho pravidelné kontroly. Takové šetření ale není na místě a může přijít pořádně draho.

Co potřebuje plynový kotel

Před každou topnou sezonou by měla být provedena odborná kontrola a případné seřízení kotle, kontrola spalinových cest a odvzdušnění otopného systému spojené s kontrolu přetlakového ventilu a nastavením optimálního tlaku vody. Kromě bezpečného provozu je tím zajištěna i správná funkce celého systému a efektivní využití kotle.

Kontrola a seřízení kotle

Zvláště u plynových kotlů první generace a takzvaných turbo kotlů, které nasávají vzduch ze svého okolí, se doporučuje, aby je minimálně jednou ročně zkontroloval odborník, provedl výrobcem předepsané servisní úkony a měření případných úniků plynu a spalinových látek.

Měla by být rovněž ověřena správná činnost a funkčnost zapalování, stav čerpadla, které prohání  vodu v otopném systému včetně toho, zda pracuje ve všech režimech (rychlostech). Je třeba otestovat činnost kotle ve všech úrovních regulovaného výkonu, vyčistit kalový filtr, pokud je jím kotel vybaven, a zkontrolovat funkci přetlakového ventilu. Renomované firmy nabízejí i kontrolu elektroniky a případnou aktualizaci softwaru otopného kotle na doporučení výrobce. Testem by měl projít i regulátor teploty v referenční místnosti, aby správně spolupracoval s kotlem. Součástí kompletní kontroly bývá i výše zmíněné nastavení správného tlaku vody v systému.

Kontrola spalinových cest

Nejen kvůli pojišťovnám, které pro případné krytí škod způsobených havárií mají obvykle pravidelnou kontrolu v podmínkách pojistného plnění, je důležité nechat každoročně zkontrolovat těsnost spalinových cest certifikovaným odborníkem. Ten prověří, zda se spaliny neuvolňují do prostoru, může provést i příslušné zásahy a vystaví revizní zprávu s kulatým razítkem.

Odvzdušnění a nastavení tlaku vody v otopném systému

Při vytápění se část vody v otopném systému mění v páru a v topných tělesech zůstávají vzduchové bubliny, které výrazně snižují efektivitu vytápění, protože správně nepředávají teplo. Pokud je v systému vzduchu moc, může navíc dojít k tomu, že se vzduchová bublina dostane k oběhovému čerpadlu, a to se poškodí, protože je určeno a konstruováno pro čerpání kapaliny a nikoli plynu.

Přítomnost vzduchu v otopném systému signalizují šelesty především u regulačních ventilů, když přes ně vzduch prochází, a těleso je potřeba co nejdříve odvzdušnit. Před začátkem kontroly přítomnosti vzduchových bublin je vhodné do systému připustit vodu, aby v něm byl dostatečný tlak. Těsně pod výpustný ventil umístíme nádobu na vodu a šroubovákem nebo speciálním klíčkem ventil uvolníme. Vzduch postupně unikne, a když začne vytékat voda, ventil rychle uzavřeme. Vodu jsme zachytili do připravené nádoby. Po odvzdušnění doplníme vodu na výrobcem doporučený tlak, pokud by byl příliš nízký, mohlo by se stát, že se kotel vůbec nespustí. Funkčnost přetlakového ventilu ověříme tím, že jej několikrát „protočíme“ a ujistíme se, že jím neprotéká voda. Nefunkční ventil je nutné okamžitě vyměnit, při zvýšení tlaku v otopném systému nad stanovenou mez vypustí přebytečnou vodu do odpadu, a chrání tak kotel i otopný systém před poškozením.

Odvzdušnění by se mělo provádět před každou topnou sezónou, ale i v jejím průběhu, stejně jako kontrola tlaku v otopném systému. Pokud tlak vody klesá rychle, je možné, že někde dochází k úniku vody, třeba ve spojích u radiátorů nebo v trubkách a spojích. V takovém případě je nutný zásah odborníka.


Nejnovější články